Het is iets te zeggen... met dat inschrijvingsdecreet. Heel begrijpelijk als u even niet snapt waar het over gaat. Op deze pagina geven we graag wat uitleg over de verschillende woorden.

Aanmeldingsperiode
= de periode waarbinnen aangemeld kan worden. Deze periode omvat niet de periode waarbinnen de aangemelde leerlingen kunnen worden ingeschreven.


Aanmeldingsprocedure
= de volledige organisatie van de inschrijvingen via voorafgaande aanmeldingen, inclusief de verschillende aanmeldingsperiodes en de daarop volgende inschrijvingsperiodes.


Capaciteitsverhoging
= het verhogen van eerder bepaalde capaciteit


Dubbele contingentering
= de gelijktijdige voorrang voor indicator- en niet-indicatorleerlingen, en het instrument om sociale mix te realiseren.


Gegarandeerde schoolloopbaan
= het begrip gegarandeerde schoolloopbaan omvat twee elementen 

  • een leerling die is ingeschreven blijft ingeschreven in de school voor de hele duur van de schoolloopbaan
  • de continuïteit van het onderwijsaanbod moet gegarandeerd worden (tenzij de herinschrijving bij de overgang tussen kleuter- en lager onderwijs is opgenomen in het schoolreglement).


Gemotiveerd verslag
= document dat vanaf 1 januari 2015 wordt toegekend aan leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor geïntegreerd onderwijs (GON).


Ingeschreven leerling
= een leerling die ingeschreven is in de school voor het volgende schooljaar (? zittende leerling)


Inschrijven
= leerling noteren als gerealiseerde of niet-gerealiseerde inschrijving in het inschrijvingsregister


Inschrijvingsprocedure/inschrijvingscyclus
= de totale periode waarbinnen ingeschreven wordt, vanaf de communicatie van de capaciteiten aan de belanghebbenden tot en met de vrije inschrijvingsperiode. Een inschrijvingsprocedure kan verschillende aanmeldings- en inschrijvingsperiodes tellen (zowel voorrangsperiodes als een vrije inschrijvingsperiode).


Inschrijvingsperiode
= de periode waarbinnen ingeschreven kan worden. Een inschrijvingsprocedure kan verschillende inschrijvingsperiodes bevatten, en kan eventueel voorafgegaan worden door een aanmeldingsperiode


Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs
= document, uitgereikt voor 1 juli 2015, dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en recht geeft op GON in het gewoon onderwijs. Ook leerlingen in het gewoon onderwijs, die geen GON-begeleiding (meer) ontvangen, kunnen beschikken over een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs.


Opvisperiode
= de periode waarbinnen enkel leerlingen kunnen worden ingeschreven die geweigerd werden tijdens de voorafgaande aanmeldingsperiode of voorrangsperiode.


Overcapaciteit
= een leerling inschrijven, bovenop de eerder bepaalde capaciteit, zonder deze capaciteit te verhogen. Dit kan enkel voor de decretaal bepaalde overcapaciteitsgroepen of wanneer het aantal zittende leerlingen (omwille van de gegarandeerde schoolloopbaan) de capaciteit overstijgt


Uitgestelde inschrijving
= inschrijving tijdens de voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen, in een contingent waarvan de capaciteit reeds bereikt is


Verslag
= document dat vanaf 1 januari 2015 wordt toegekend aan leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het buitengewoon onderwijs. Het verslag bestaat uit een attest en een protocol ter verantwoording.


Voorrangsperiode
= de periode waarbinnen enkel een of meerdere voorrangsgroepen kunnen ingeschreven worden. Deze periode kan bestaan uit een aanmeldings- en inschrijvingsperiode.


Zittende leerling
= een leerling die reeds ingeschreven was voor het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor het inschrijvingsregister geldt.